BSC Software
Đorđa Stanojevića 4
11000 Beograd, Srbija
+381 11 3180 197
erp@bscsoftware.rs

Dynamics NAV modul – Objedinjena naplata


Gradovi, lokalne uprave, komunalna preduzeća  i građani imaju zajednički interes da smanje javnu potrošnju korišćenjem savremenih informacionih tehnologija koje treba da omougće

 

 

  • Centralizovanje baze matičnih podataka korisnika usluga, što podrazumeva postavljanje, usaglašavanje, ažuriranje i razmenu matičnih podataka građana drugih korisnika usluga između uprave i JKP
  • Izdavanje jedinstvenog računa na osnovu izvršenih usluga JKP i obračunskih podataka (billing sistema)
  • Postavljanje jedinsvenog šalterskog sistema sa mogućnošću mobilne naplate i  neograničenim brojem naplatnih mesta (JKP, rurarne sredine, škole)
  • Automatizacija razmene podataka sa bankama (e-banking) po modelu 97 kao i razmenu podataka o naplati usluga sa JKP- davaocima usluga
  • Postavljanje sistema za reklamacije građana u odnosu na matične i finasijske podatke na jednom mestu

 

BSC  sistem objedinjene naplate ispunjava sve navedene funkcionalnosti i  kao posledicu ima

  1. Formiranje jedinstvene procedure i standardizaciju u radu JP i JKP
  2. Smanjenje administrativnih troškova štampe računa i službi naplate
  3. Formiranje jedinsvene baze korisnika komunalnih usluga
  4. Povećanje efikasnosti naplate i transparentnosti u radu  JP i JKP

ERP sistem Microsoft Dynamics NAV će pored navedenih specifičnosti omogćiti neometano odvijanje poslovnih procesa za procese upravljanja finansijama (glavna knjiga, dugovanja, potraživanja, osnovna sredstva), nabavku, prodaju, analizu i izveštavanje i kadrovsku evidenciju. 


U želji da se i javnom sektoru u Srbiji omogući korišćenje najsavremenijih informacionih tehnologija i svetski priznatih ERP (Enterpise Resource Planning) sofverskih rešenja BSC Software pokrenuo je porojekat pod radnim nazivom SON-sistem objedinjene naplate za gradove i opštine širom Srbije.

 

 
 
   
BSC Software
Đorđa Stanojevića 4 11000 Belgrade, Serbia +381 11 3180 197
© Copyright 2012